Tel: 0747-666666 Fax: 077-4701866

מגה שירותים פיננסים, ניסנבאום 33, בת ים.

כניסה לאזור האישי

ביטוח לבית קפה

ההצעה כפופה לקיום נסיון תביעות נקי בשלוש השנים האחרונות.

•"מסעדה עם גריל/שיפודיה" תחשב כמסעדה עם מנדף.
•ביטוח סייבר יינתן לאחר קבלת טופס הצעה חתום.
אמצעים להקלת הסיכון

ההצעה כפופה לעמידת המבוטח באמצעים להקלת סיכון כמפורט להלן:
•בית קפה/מסעדה בסכום ביטוח כולל עד 100,000 ₪ לפרק אש מורחב ואובדן רווחים/הכנסה, יחדיו:
◦מטף כיבוי 3 ק"ג.
◦מערכת אזעקה מחוברת למנויים.
•בית קפה/מסעדה בסכום ביטוח כולל עד 250,000 ₪ לפרק אש מורחב ואובדן רווחים/הכנסה, יחדיו:

◦מטף כיבוי 3 ק"ג.
◦מערכת אזעקה, המגינה על כל הפתחים מחוברת למוקד, קווית ואלחוטית.
•בית קפה/ מסעדה בסכום ביטוח כולל עד 750,000 ₪ לפרק אש מורחב ואובדן רווחים/הכנסה, יחדיו:
◦אש
◾אישור כבאות תקף.
◾מערכת גילוי עשן תקנית מחוברת לגורם מטפל (מינויים מורשים/מוקד).
◾לוח חשמל תקני כשבמעל 63 אמפר מוגן בגלאי עשן משולב במערכת/מעל 100 אמפר מוגן בגילוי וכיבוי אוטומטית כחוק.
◾תאורת חרום כחוק בבית העסק ומעל פתחי כניסה ויציאה.
◦פריצה
◾מערכת אזעקה ממוחשבת+2 צופרי סירנה, גלאים מסוג א.א פאסיבי/אנטי מסק +חיבור קווי ואלחוטי למוקד מורשה כחוק.
◦מנדפים וניקיון תקופתי

◾ניקוי מערכת נידוף עשן הכוללת מנדפים ותעלות אוורור לפחות אחת ל – שנה ע"י חברה מוסמכת שעיסוקה בתחום בהתאם לתקן NFPA 96.
◾התקנת מערכת כיבוי אש אוטומטית במנדף מסוג קצף בהתאם לתקן UL-300.
◾תדירות נקיון המנדף במסעדות בשרים/ בורגרים למיניהם כל שלושה חודשים, במסעדות חלביות ובבתי קפה אחת לשנה.

•בית קפה/ מסעדה בסכום ביטוח מעל 750,000 ₪ לפרק אש מורחב ואובדן רווחים/הכנסה, יחדיו
◦ההצעה כפופה לקבלת טופס הצעה חתום לא יאוחר ממועד כניסת הכיסוי לתוקף.

◦ביצוע סקר סיכונים על ידי המבטח ועמידת המבוטח בקיום וביצוע מיגונים בהתאם לדו"ח הסוקר.
הרחבות מיוחדות ללא תוספת פרמיה
•הרחבת נזק לשמשות, מראות וזכוכיות (בהתאם לתנאי סעיף 3.10 בפוליסה) – עד לסך של 25,000 ₪ למקרה ולתקופה, על בסיס נזק ראשון.

•הרחבה כה"ס לתכולה (בהתאם לתנאי סעיף 8.2 בפוליסה) – השלמה לכל הסיכונים עד לסך – 20% מסכום הביטוח לתכולה, מקסימום 75,000 ₪ למקרה ולסה"כ לתקופת הביטוח.

•הרחבת חבות מוצר למסעדות – חריג חבות המוצר בפוליסה (סעיף 3.2.12.2) יבוטל. הפוליסה תכסה את חבות המבוטח בהיותו מפעיל מסעדה לרבות משלוחים.

תנאי תשלום
•הפרמיה לעיל הינה בתנאי מזומן -ללא חיוב ריבית והצמדה – 4 תשלומים שווים ורצופים מתחילת הביטוח .

•תנאי תשלום כולל אשראי והצמדה – 8 תשלומים שווים רצופים אשר יישאו בהפרשי הצמדה למדד מחירים לצרכן מתחילת הביטוח וכן יחויבו בדמי אשראי בהתאם לצריכת ימי אשראי בפועל, בריבית שנתית בשיעור של 10%

 

"מסעדה עם גריל/שיפודיה" תחשב כמסעדה עם מנדף.
•ביטוח סייבר יינתן לאחר קבלת טופס הצעה חתום.
אמצעים להקלת הסיכון

ההצעה כפופה לעמידת המבוטח באמצעים להקלת סיכון כמפורט להלן:
•בית קפה/מסעדה בסכום ביטוח כולל עד 100,000 ₪ לפרק אש מורחב ואובדן רווחים/הכנסה, יחדיו:
◦מטף כיבוי 3 ק"ג.
◦מערכת אזעקה מחוברת למנויים.
•בית קפה/מסעדה בסכום ביטוח כולל עד 250,000 ₪ לפרק אש מורחב ואובדן רווחים/הכנסה, יחדיו:

◦מטף כיבוי 3 ק"ג.
◦מערכת אזעקה, המגינה על כל הפתחים מחוברת למוקד, קווית ואלחוטית.
•בית קפה/ מסעדה בסכום ביטוח כולל עד 750,000 ₪ לפרק אש מורחב ואובדן רווחים/הכנסה, יחדיו:
◦אש
◾אישור כבאות תקף.
◾מערכת גילוי עשן תקנית מחוברת לגורם מטפל (מינויים מורשים/מוקד).
◾לוח חשמל תקני כשבמעל 63 אמפר מוגן בגלאי עשן משולב במערכת/מעל 100 אמפר מוגן בגילוי וכיבוי אוטומטית כחוק.
◾תאורת חרום כחוק בבית העסק ומעל פתחי כניסה ויציאה.
◦פריצה
◾מערכת אזעקה ממוחשבת+2 צופרי סירנה, גלאים מסוג א.א פאסיבי/אנטי מסק +חיבור קווי ואלחוטי למוקד מורשה כחוק.
◦מנדפים וניקיון תקופתי

◾ניקוי מערכת נידוף עשן הכוללת מנדפים ותעלות אוורור לפחות אחת ל – שנה ע"י חברה מוסמכת שעיסוקה בתחום בהתאם לתקן NFPA 96.
◾התקנת מערכת כיבוי אש אוטומטית במנדף מסוג קצף בהתאם לתקן UL-300.
◾תדירות נקיון המנדף במסעדות בשרים/ בורגרים למיניהם כל שלושה חודשים, במסעדות חלביות ובבתי קפה אחת לשנה.

•בית קפה/ מסעדה בסכום ביטוח מעל 750,000 ₪ לפרק אש מורחב ואובדן רווחים/הכנסה, יחדיו
◦ההצעה כפופה לקבלת טופס הצעה חתום לא יאוחר ממועד כניסת הכיסוי לתוקף.

◦ביצוע סקר סיכונים על ידי המבטח ועמידת המבוטח בקיום וביצוע מיגונים בהתאם לדו"ח הסוקר.
הרחבות מיוחדות ללא תוספת פרמיה
•הרחבת נזק לשמשות, מראות וזכוכיות (בהתאם לתנאי סעיף 3.10 בפוליסה) – עד לסך של 25,000 ₪ למקרה ולתקופה, על בסיס נזק ראשון.

•הרחבה כה"ס לתכולה (בהתאם לתנאי סעיף 8.2 בפוליסה) – השלמה לכל הסיכונים עד לסך – 20% מסכום הביטוח לתכולה, מקסימום 75,000 ₪ למקרה ולסה"כ לתקופת הביטוח.

•הרחבת חבות מוצר למסעדות – חריג חבות המוצר בפוליסה (סעיף 3.2.12.2) יבוטל. הפוליסה תכסה את חבות המבוטח בהיותו מפעיל מסעדה לרבות משלוחים.

תנאי תשלום
•הפרמיה לעיל הינה בתנאי מזומן -ללא חיוב ריבית והצמדה – 4 תשלומים שווים ורצופים מתחילת הביטוח .

•תנאי תשלום כולל אשראי והצמדה – 8 תשלומים שווים רצופים אשר יישאו בהפרשי הצמדה למדד מחירים לצרכן מתחילת הביטוח וכן יחויבו בדמי אשראי בהתאם לצריכת ימי אשראי בפועל, בריבית שנתית בשיעור של 10% .

 

Share and Enjoy:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • MySpace
 • FriendFeed
 • В закладки Google
 • LinkedIn
 • Reddit
 • del.icio.us
 • Digg
 • Одноклассники